ผู้ถือหุ้น GULF อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.44 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินกว่า 5.16 พันล้านบาท พร้อมตั้ง “ปรีดี ดาวฉาย – สมประสงค์ บุญยะชัย” นั่งกรรมการ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รายงานตลาดหลักทรัพย์เมื่อ 11 เม.ย.2565 ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ในจำนวน 0.44 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,162 ล้านบาท หรือคิดเป็น 87.8% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 คน คือ นายปรีดี ดาวฉาย และ นายสมประสงค์ บุญยะชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดยเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 10 คน เป็น 12 คน

ผู้ถือหุ้นยังอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยอายุหุ้นกู้ไม่เกิน 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว เว้นแต่กรณีของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (Perpetual Bond) ซึ่งจะไม่มีการกำหนดอายุ

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

By admin